phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

BRKO

 

Dňom 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č.343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, kde v § 39 ods. 2 fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania je daná zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom (BRKO).

Pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania vznikli nové povinnosti – predovšetkým zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

Spoločnosť Brantner Poprad, s. r. o. splnila zákonom stanovené podmienky a je držiteľom registrácie č.COLTR16PP-SK vydanej Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky na činnosť – zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3, písm p) – kuchynské odpady/použitý potravinársky olej určený na ďalšie spracovanie podľa ES č. 1069/2009 a ponúka nasledovné služby súvisiace s nakladaním s BRKO:

  • Odber a preprava,
  • Zabezpečenie zhodnotenia, resp. zneškodnenia,
  • Prenájom zberných nádob vrátane dezinfekcie.

Obchodný manažér:

Ing. Tomáš Supek
tel.: 0902 650 650
E-mail: tomas.supek@brantner.sk

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.