phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Zberný dvor

Fyzické i právnické osoby môžu využiť zberný dvor spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o. v areáli Brezovská 10, 907 01 Myjava, kde možno odovzdať nasledovné druhy odpadov:

Drobný stavebný odpad - odpad z prestavby bytov a rodinných domov vykonávaných na základe ohlásenia drobných stavebných úprav, ktoré je vydávané na MsÚ – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc sanitárny odpad vane, WC misy, umývadlá a pod., objemný odpad starý nábytok, koberce veľkých rozmerov, okná, dvere, zárubne, použité pneumatiky z osobných áut, nebezpečný odpad autobatérie, akumulátory, použité automobilové oleje, plastové obaly z motorových olejov, motorové olejové filtre, žiarivky, absorbenty, kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky, pesticídy, farby, lepidlá, detergenty, cytotoxické a cytostatické liečivá elektrický a elektronický odpad televízory, monitory, počítače, spotrebná elektronika, práčky.

Separovaný zber

 • PET fľaše, kovové obaly a tetrapacky
 • Sklo
 • Papier
 • Kovy

Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:

 • komunálny odpad
 • odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
 • nebezpečný stavebný odpad (azbestová strešná krytina, azbestové rúry)
 • biologicky rozložiteľný odpad


Prevádzková doba Zberného dvora:

Pondelok 08:00 – 16:00 hod

Streda 08:00 – 16:00 hod

Sobota 08:00 – 12:00 hod

Mimo prevádzkovú dobu Zberného dvora je zakázané ponechávať odpad pri bráne Zberného dvora.

Podmienky prijatia odpadu

 1. Osoba, ktorá chce odpad odovzdať na zberný dvor musí byť obyvateľom mesta Myjava a musí mať uhradený poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (poplatok za smetné).
 2. Obyvateľ mesta Myjava môže na zberný dvor uložiť bezplatne drobný stavebný odpad a objemný odpad.
 3. V Zbernom dvore môžu fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ako aj osoby s iným miestom trvalého bydliska odovzdať bezplatne zložky separovaného zberu (PET fľaše, kovové obaly, tetrapacky, fólie, sklo, papier), elektrický a elektronický odpadu v primeranom množstve.
 4. Objemný odpad je dovozca povinný poukladať do zberného kontajnera tak, aby zaberal čo najmenej miesta.
 5. Obyvateľ je povinný odpad vyseparovať, ak ho už vyseparovaný nepriviezol a uložiť ho do kontajnerov na to určených.
 6. Na ZD bude prijatý len odpad, ktorý zodpovedá zložkám, ktoré je možné na ZD prijať.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť zákazníkov so službami spoločností Brantner Poprad, s.r.o.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb. Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.