phoneiconSme tu pre Vás 052/7767 251
Úvod

Politika kvality

My, konatelia spoločnosti sme sa spolu s našimi zamestnancami rozhodli prijať nasledovnú politiku kvality:

Budeme sa spoločne snažiť o neustále napĺňanie zvyšujúcich sa kvalitatívnych požiadaviek našich zákazníkov pri súčasnom dodržaní všetkých požiadaviek platných zákonov, predpisov a noriem.

My, spoločnosť skupiny BRANTNER orientujeme naše konanie podľa požiadaviek našich zákazníkov a snažíme sa spĺňať najvyššie požiadavky kvality.

Zabezpečenie kvality je cieľom pre všetky oblasti a úrovne nášho podnikania a preto sú zavádzané kontrolné mechanizmy na zhodnotenie súladu výkonu činnosti s podnikovou politikou.

Stanovená politika kvality sa presadzuje vo všetkých okruhoch nášho podnikania a je zaručená cez interné kontrolné postupy.

Pri realizácii našich služieb sa zaväzujeme dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia a normy vzťahujúce sa na naše výkony a služby.

Vedenie spoločnosti vytvára nevyhnutné predpoklady na zabezpečenie kvality našich služieb a v prípade potreby ihneď prijíma potrebné opatrenia.

Kvalita nemá odrážať iba požiadavky našich klientov, ale je pre nás zároveň aj výzvou nepretržite sa zlepšovať a vyrovnávať sa zvyšujúcim požiadavkám trhu.

Naši spolupracovníci a zamestnanci sú tým najcennejším kapitálom pri zaručení kvality našich služieb. Ich rešpektovať, motivovať a školiť je najdôležitejším cieľom nášho interného manažmentu kvality.

Pre každého pracovníka je podniková politika základom jeho činnosti. Tieto zásady rešpektovať, spĺňať ich, dodržiavať a vylepšovať je úlohou každého zamestnanca.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
poprad@brantner.com. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločností skupiny Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť Vaše očakávania pri návšteve našej spoločnosti.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník za zákazníka.